• Journey for a dream life

  Singing the fall of a worthless prizeCrashing the walls of the castle of liesFlying away to the abandoned landOf freedom of soul and clearness of mindWhere music is to drinkAnd the only food is chantsThe currency used is the idea of manThe rate of the idea is the infinite price

 • Just Like That…

  Just like that` she snaps her fingers,Just like that` she’s now a cheater,Just like that` she did it,Just like that` He’s lonely again.

 • Փաստեր դեպի Հայաստան արաբական արշավանքներից

  * 6րդ դասարանի պատմության գրքում ասվում է՝ մեջբերում.- « Արաբական զորքը խիստ ձմռան պայմաններում գիշերել էր բաց երկնքի տակ եւ, փաստորեն, կորցրել էր մարտունակությունը» ՓԱՍՏ՝ Արաբները ծանոթ չլինելով մեր երկրի բնակլիմայական պայմաններին քնել էյին գետնին եւ մրսելով այսպես ասած «լուծ էին ընկել» եւ բնական է այդ վիճակում մարդը խոսելու ունակություն չի ունենում էլ ուր մնաց մարտունակություն:* Վերոհիշյալ գրքում ասվում է՝ «Արեւածագին հայկական ջոկատները հանկարծակի գրոհով անակնկալի բերեցին ցրտից ու քամուց ուժասպառ եղած թշնամուն»ՈՒՂՂՈՒՄ՝ Արեւածագին հայկական ջոկատները հանկարծակի գրոհով անակնկալի բերեցին մոտակա թփերի ու ծառերի արանքներում լուծի դեմ պայքարող արաբներին:* Ինչպես նաեւ ասվում է՝ «Արաբները չկարողացան դիմադրել եւ խուճապահար սկսեցին անցնել Արաքսը»ՀԱՎԵԼՈՒՄ՝ նրանք նույնիսկ չհասցրեցին իրենց տաբատները քաշել Ք**-ոտ հետեւներին:

 • Patriotism in naming children (only for those who understand Arabic and/or know things about Syria)

  I think if there is a Syrian who is as patriot as Hovhannes Shiraz and he decides to name his children after the names of Syrian cities it’ll go like this:Damascus – boyAleppo – boyHama – girlHoms – one should think before giving that nameLatakia – girlDaraa – girlHasaka – girlRaqqa – girlTartus – boyIdlib – one should think TWICE before giving that name, SPECIALLY TO A BOYSuwayda – girlQunaitira – girlAfrin – the guy has Kurdish blood in his veinsHaffa – it’s in Homs province so let’s pass this one tooMukharram – HomsRastan – could we go faster on these “Homs”-i citiesSafira – a pretty girl from AleppoQamishly –…

 • To Son of Adam

  Walking on the earth you son of Adam,Walking on the earth but dreaming of EdenSuffering every day to the last drop of your sinful bloodbut never want to changenever want to clean the sin you were born to have..cursing Adam for following Eve,cursing Eve for eating the applecursing the satan for being therecursing your god for making it be..but never want to stop eating the same apple again..

 • Your Eyes

  In the darkness of the nightWhere the stars have no guardsI will be there for youI will smash the fear of your eyes In the light of the dayWhen the sun’s giving her blessingsI will be there for youI will enjoy the joy in your eyes In a day of a lonelinessWhen the tears give no hopesI will be there for youI will wipe the tears off your eyes In the times of happinessWhere no planet is bigger than your joyI will be there for youI will make sure no sadness catches your eyes

 • the city of 07:40..

  Sitting here in the apartment of my friend, the sun is about to rise and I’m still looking out, and thinking about the day we are about to start… 2792nd anniversary of the capital of my homeland, the capital of my nation… The last few days were crazy, cranes everywhere hanging the “Tricolors” and the flags of Yerevan… organizers and workers preparing platforms for concerts on almost every square every street cross… tv ads are announcing about concerts, events, games, fun and joy… it a real feast… I’m thinking why we have to wait for the anniversary to have a feast like this just because the mayor wants so, or…

 • Chopin – Waltz 7 in C minor

  One, two, three… one, two, threeWaltz is on come with meChopin’s playing dance with meOne step front, one step backTurn around… there’s the funWaltz goes on, both feel itHe looks to the eyesThere she smiles…He’s a freshman, now he’s shyBut when the notes flow fastHe finds the courage.. here’s a blastStraight into her ear he whispers kindlyThat’s a beautiful smile you have lady…Now she’s red… she is shyShe’s a lady… for the first timeWhat a pure feelingWhat a kind young manWhat a nice eveningThe best waltz she’s ever hadThe three minutes of love That felt like eternity The best waltz he’s ever dancedThat’s a dream one should haveThat’s a life…

 • 5 years of giving out “Audio Visa”-s…

  Quoting from their own music video “Breakout the Violins”…“Ladies and gentle peoples you won’t believe your ears, for tonight we have for you a magical, spectacular performance and sound from the many many many different corners of the world.. it is my pleasure to introduce to you the ONE, the ONLY…VISA…” (Here is the link to the video, I couldn’t embed it because it didn’t look good on my layout) Almost half a year ago I’ve been given the link to a website for a Los Angeles based Armenian rock band called “VISA”. Most probably I wouldn’t here about the band if one of the members of the band wasn’t…

 • The Door

    When he came home the lock of the door was open, she left it open specially for him to come in. He opened the door and the surprise was waiting for him. A nice dinner table, with a couple of candles, semi dark room, romantic music falling out nicely from the stereo, and she was sitting there looking at him, smiling, beautiful as always. For the thousandth time he thought to himself “I have to be the luckiest man in the world to have her by my side”…  But in fact this wasn’t what he was expecting to be, this wasn’t another night from the thousand and one nights…