Uncategorized

Նազանի

Դուն էն հուրին իս, վուր գեմի կու զավթե,
Չունքի ինձ զավթեցիր խափով, նազանի.
Սայաթ Նովա

Արիւիլք, Արիւմուտ, Հարաւ ու Հիւսիս,
Չեմ տեսել ես երբեք կողմերն աշխարհի,
Չեն տեսել նաեւ աչքերս կեանքում
Սայաթ Նովային, իր ջինջ Աննային:

Արիւիլք, Արիւմուտ, Հարաւ ու Հիւսիս,
Թէկուզ ես հասնեմ ծագերն աշխարհի
Միեւնոյնն է սիրտս չի զիչի փորձին
Չի չնջուի երբեք պատկերը քո ջինջ:

«Արիւիլք, Արիւմուտ, Հարաւ ու Հիւսիս..»
Ընդմիշտ ես կ’երգեմ սրտով սիրահար
«..Չը կայ քիզի նման չափով նազանի»
Կ’ասեմ այս խօսքերն ես քեզ յաւիտեան:

One of my good old works, I was influenced by the great Armenian Poet Sayat Nova’s song with the same name. The video below is the song performed by Hasmik Harutyunyan and the Shoghakn ensemble.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *