• Sakteen Sakteen By cairokee ساكتين ساكتين فرقه كايروكيي լռում ենք (թարգմանութիւն) Քայրոքի

    Վերջ՞ը, երկիր:Ի՞նչ է այս ամէնի վերջը: Արդէն յուսայատութիւն է ծնուելՈւ չգիտենք վաղն ի՞նչ կը լինի: Տեսնում ենք ամօթն ու սխալըՆոյնիսկ չենք էլ հարցնում թէ ինչո՞ւ:Իւրաքանչիւրն ասում է՝«ձեռքիցս ի՞նչ է գալիս, որ..» Եւ Միշտ…Լռում ենք, լռումՈւ շարունակում ենքՎիզերնիս ծռելՁեւացնել թէ չենք տեսնում Պատի կողքով մեր համար քայլում ենքԿարեւորը տուն հասնենք,Օրերնիս բարով անցկացնենք՝Իսկ վաղը՝ Աստուած մեծ է Շատ բաներ սովորական են դարցելԵւ յոյսը էլ մեզ չի կանչում.Շատ բաներ անսովոր են դարցել,Վերջ, մոռացել ենք մենք ով ենք Եւ Միշտ…Լռում ենք, լռումՈւ շարունակում ենքՎիզերնիս ծռելՁեւացնել թէ չենք տեսնում դադարեցինք խոսել,դադարեցինք վրդովել,դադարեցինք ցաւել..վիճակը մեզ համար մէկ է բայց երբեմն զգում ենք,բայց րոպէ անց, մոռանումու էլի ենք սկսում.. Եւ Միշտ…Լռում ենք, լռումՈւ շարունակում ենքՎիզերնիս ծռելՁեւացնել թէ…

  • News Summary (Arabic)

    To my Arabic understanding friends, I’ve got the audio file of the video through whatsapp from a friend, it’s basically a wordplay made on potential world country leaders and ministers used Arabic words that could have a certain funny meaning. E.g. The President of China is called “Min Shan Shu” which sounds Chinese but if you translate it from Arabic it would be “For What?”, and the minister of foreign affairs is called “Mu Min Shan Shi” which is “For No Reason”. Since it’s been a while my blog didn’t witness any cheerful action I decided to share it widely through this funny video.. I hope you like it.

  • Long donkey

    I know it could be a little bit uninteresting to make such a post in my blog but I think it’s ok for a starter write about it, specially that I have so many good topics that I’ll write about later (you know it’s always like that you have tons of ideas but you don’t know how to bring them out). So this post is about an old and very popular game in Middle East which I love so much, the name of the game can be translated to “Long Donkey” from both  Arabic and Turkish. The game is to be played between two teams consisting of 4-7 players, the…